Våra tjänster

Grupputveckling

Connect

Grupputveckling leder till förståelse för
det gemensamma målet, ökad produktivitet, bättre kommunikation, samarbete och trygghet.

Vi genomför grupputveckling av lednings- och arbetsgrupper med tydlig koppling till organisationens unika förutsättningar. Med vårt stöd tydliggör gruppen vad den är till för, mål, arbetssätt, relationer och de förväntningar som finns på varandra inom gruppen. Med utgångspunkt i detta identifieras de fortsatta aktiviteter som stödjer gruppen till att  bli högpresterande i vardagen. Vi genomför aktiviteter där medlemmarna lär känna varandra, tränar samarbete, tar vara på olikheter i gruppen, förbättrar kommunikationen och skapar samsyn kring gruppens mål och arbetsformer. 

Sagt om vår grupputveckling
Våra kunder pekar på vår förmåga att med utgångspunkt i analyserna designa aktiviteter som sätter fokus på viktiga utvecklingsområden för gruppen. Våra uppdragsgivare lyfter också fram den processmedvetenhet och fingertoppskänsla som våra konsulter uppvisar när det gäller att identifiera de frågor som är viktigast för den enskilda gruppen.

Så här jobbar vi

Vi strävar alltid efter att genomföra en analys för att kartlägga behovet. Den består av en enkät och/eller intervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet men leder även till ett ökat engagemang hos alla inblandade parter. Därefter genomförs planläggning av en utvecklingsinsats i dialog med uppdragsgivaren. 

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner, individuella eller för hela arbetsgruppen. Dessa följs upp, revideras och kompletteras fortlöpande under utvecklingsprocessen.

Sankt Larsgatan 51
582 24 Linköping Vägbeskrivning Postadress: Box 110 76 Se sida

Malmö

211 36 Malmö Vägbeskrivning Se sida

Stockholm

111 52 Stockholm Vägbeskrivning Se sida