Våra tjänster

Utvecklande Ledarskap

Connect

 

En möjlighet till utveckling för dig som människa och ledare byggd på en forskningsbaserad ledarmodell som  gynnar individers växande och organisationens resultat

Utvecklande ledarskap (UL) är en ledarskapsmodell som används av Försvarsmakten samt av många organisationer inom statlig och kommunal sektor och det privata näringslivet.

ledarstilsmodellen 2017.png

Modellen bygger på ledarskapsforskningen  ”Transformational Leadership” (Bernard Bass) och har anpassats till svenska förhållanden av forskare vid Försvarshögskolan. Teorin beskriver hur ledaren påverkar sina medarbetare att förstå mål, syfte och värderingar, arbeta i ett klimat präglat av personlig omtanke, ansvarstagande, motivation samt att utnyttja sin potential. 

 

När ledare utövar ett Utvecklande ledarskap leder detta till ett gynnsammare organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling för medarbetarna. Modellen innehåller även destruktiva beteenden som bör undvikas. 

 Utvecklande Ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme, är autentisk och talar om viktiga värden och visar dessa i handling. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation där delaktighet och kreativitet uppmuntras. Ledaren visar också personlig omtanke genom att stödja men också att konfrontera när något behöver utvecklas. Med utvecklande ledarskap kan man få balans mellan individens behov och organisationens förväntningar och mål.

Försvarshögskolan utvecklar och kvalitetssäkrar konceptet. Sententia har flera certifierade handledare och följer FHS riktlinjer.

 UL omfattar en 360-graders bedömning av deltagarnas ledarskap, grundkurs 3 dagar samt 1 uppföljningsdag. Under kursen ska det vara 6-15 deltagare i gruppen och 2 handledare.

Vi ser gärna att UL genomförs med på internat och kan genomföra det som en enskild aktivitet eller som en integrerad del i ett ledarprogram. 

Så här jobbar vi

Vi strävar alltid efter att genomföra en analys för att kartlägga behovet. Den består av en enkät och/eller intervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet men leder även till ett ökat engagemang hos alla inblandade parter. Därefter genomförs planläggning av en utvecklingsinsats i dialog med uppdragsgivaren. 

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner, individuella eller för hela arbetsgruppen. Dessa följs upp, revideras och kompletteras fortlöpande under utvecklingsprocessen.

Sankt Larsgatan 51
582 24 Linköping Vägbeskrivning Postadress: Box 110 76 Se sida

Malmö

211 36 Malmö Vägbeskrivning Se sida

Stockholm

111 52 Stockholm Vägbeskrivning Se sida