Våra tjänster

Organisationsutveckling

Connect

När alla i en organisation har samma uppfattning om i vilken riktning organisationen bör utvecklas, varför den riktningen är den lämpligaste samt hur detta bör ske, är hälften av utvecklingsarbetet gjort! 

Vårt bidrag till er organisationsutveckling är att hjälpa er att strukturera och analysera era unika förutsättningar för att nå framgång i förändringsarbetet.

Organisationsutveckling leder till

  • Gemensam bild av nuläget
  • Identifierade hinder och möjligheter
  • Gemensam bild av i vilken riktning organisationen bör gå
  • Handling


Vi ser organisationer som levande och ständigt föränderliga. När alla i en organisation har samma uppfattning om i vilken riktning organisationen bör utvecklas, varför den riktningen är den lämpligaste samt hur detta bör ske, kan verklig effektivitet uppnås. Utvecklingsarbetet bygger på analyser som syftar till att identifiera faktiska utvecklingsområden i organisationen. Tillsammans med de berörda genomför vi analyser av dessa områden och ger stöd åt det fortsatta organiserandet av utvecklingsarbetet. Under hela utvecklingsarbetet stödjer vi med kontinuerliga uppföljningar.

Sagt om vår organisationsutveckling
Våra kunder beskriver oss som närvarande utan att stå i centrum, där vår styrka är att skapa förutsättningar för dialog mellan de berörda utan att själva vara de som talar. De beskriver vidare vårt sätt att organisera arbetet som engagerande, där fokus oavbrutet är på verksamheten. Våra uppdragsgivare lyfter också fram noggrannheten i analyserna samt våra metoder för återföring.   

Så här jobbar vi

Vi strävar alltid efter att genomföra en analys för att kartlägga behovet. Den består av en enkät och/eller intervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet men leder även till ett ökat engagemang hos alla inblandade parter. Därefter genomförs planläggning av en utvecklingsinsats i dialog med uppdragsgivaren. 

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner, individuella eller för hela arbetsgruppen. Dessa följs upp, revideras och kompletteras fortlöpande under utvecklingsprocessen.

Sankt Larsgatan 51
582 24 Linköping Vägbeskrivning Postadress: Box 110 76 Se sida

Malmö

211 36 Malmö Vägbeskrivning Se sida

Stockholm

111 52 Stockholm Vägbeskrivning Se sida