Våra tjänster

Stress- och krishantering

Connect

Stress och ohälsa är ett kostsamt problem i många organisationer där det kan leda till sjukskrivningar, personalomsättning och drabba individers liv hårt.

Sententia har kompetens och erfarenhet av att utbilda och arbeta med stressproblematiken. Bland annat från Försvarsmakten och SOSCON.

Vi anpassar vår utbildning till era behov. 

Allmän kunskap om vad stress är, hur det påverkar oss och hur vi ser symptomen är viktig kunskap för att förstå situationen. Stress kan uppstå akut och plötsligt eller vara långvarig på väg mot en utmattning.

På individnivån finns det ett antal sätt att förebygga och hantera stress. Det är en god hjälp för att se tecken i tid och att påverka förloppet.

I organisationen finns det mycket att tänka på och att göra för att situationen ska vara så bra som möjligt. Kamratstöd, verktyg för chefer och ledare, fungerande rutiner och beredskap är viktiga. Förebyggande arbete kan minska den skadliga stressen och stärka motståndskraften. Tydlighet i vad man ska göra när det händer något plötsligt kan hjälpa både organisation och individer att klara krisen bättre.

Vi tänker att det finns en grundkunskap och förmåga som alla kan och att organisationen sedan behöver ytterligare kunskap och förmåga beroende på roll i organisationen.

Några delar av det vi jobbar med

Stresskunskap
Akut stress
Kumulativ stress
Stressreaktioner
Egen stress
Självhjälp
Kamratstöd
Förebyggande åtgärder
Mental träning
Motståndskraft och önskvärda faktorer
Stressorer och faktorer som förstärker stress
Åtgärder vid stressfylld händelse t ex dödsfall, olycka, hot
Organisationens beredskap
Avlastande samtal
Ledarskap under stress

Så här jobbar vi

Vi strävar alltid efter att genomföra en analys för att kartlägga behovet. Den består av en enkät och/eller intervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet men leder även till ett ökat engagemang hos alla inblandade parter. Därefter genomförs planläggning av en utvecklingsinsats i dialog med uppdragsgivaren. 

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner, individuella eller för hela arbetsgruppen. Dessa följs upp, revideras och kompletteras fortlöpande under utvecklingsprocessen.

Sankt Larsgatan 51
582 24 Linköping Vägbeskrivning Postadress: Box 110 76

Malmö


211 36 Malmö Vägbeskrivning

Stockholm


111 52 Stockholm Vägbeskrivning