Helhetsgrepp på stress och krishantering

"En kedja är inte starkare än dess svagaste länk"

chain-3481377_1920.jpgEtt holistiskt perspektiv på krishantering handlar om att se hur organisationens robusthet och förmåga består av ett antal delar som alla är beroende av varandra.

 

  • Tidsperspektivet; det finns alltid ett före där vi bygger styrka, motståndskraft och beredskap för händelser som kan ske. Det finns en akutfas då vi drabbas och hanterar det som sker med den förmåga och kunskap som vi har. Och ganska snart finns det ett efter då vi ska hantera det som skett. Vi ska läka, återhämta och bygga upp vår förmåga igen.

  • Individperspektivet. Individer som drabbas kan finnas var som helst i organisationen och deras individuella motståndskraft, kunskap om stress, förståelse för reaktioner och vad man kan göra påverkar utfallet. Vi talar här om den egna förmågan till självhjälp.

  • Grupperspektivet. Organisationen är ett socialt system där det finns förmåga att vara socialt stödjande för varandra och att vidta relevanta åtgärder. Det är troligt att det är en av dina närmaste arbetskamrater som är först på plats och den tidiga insatsen kan göra stor skillnad för återhämtning och funktionen i det fortsätta arbetet. Vi talar här om förmågan till kamratstöd.
  • Ledarskapsperspektivet. Vid en kris krävs ofta ett ledarskap med mer tydlighet och närhet till de jag leder. Som ledare bygger jag mycket av detta före krisen och tillit är en grundfaktor som stärker motståndskraften vid krisen och hur effektivt krishanteringen fungerar. 

  •  Organisationsperspektivet. Det handlar om såväl ledningsmetoder, organisering och vilka interna och externa resurser av kompetens som ska användas. Planering och förberedelser är avgörande för vilken beredskap och förmåga organisationen har.
  • Lärande. Vi utvärderar våra uppdrag och tar hänsyn till både uppgiften (vad, åtgärder) och upplevelsen (hur, känslor) för att förstå vad som behövs för att vara redo inför nästa uppdrag.
  •  

Genom ett holistiskt perspektiv på krishanteringen genomlyses behoven och man arbetar målmedvetet med att klarlägga styrkor och svagheter, höja kunskapen och förståelsen på alla nivåer, praktiska och mentala förberedelser och tydliga verktyg för att hantera det som sker. Före, under och efter. Med rimliga förutsättningar är vi människor starka och klarar av svåra situationer. Syftet med det holistiska perspektivet är att skapa dessa förutsättningar.